deutsch русский български

Декларация за конфиденциалност

Ние събираме и използваме Вашите персонални данни преди всичко в рамките на директивите на Закона за защита на личните данни на Федерална република Германия. По-долу ще Ви уведомим за вида, размера и целта на събирането и използването на личните данни. Тази информация можете да намерите по всяко време на нашата интернетна страница.

Предоставяне и протоколиране на данните за вътрешни и статистически цели

При всеки достъп до нашата интернетна страница по технически причини Вашият браузер автоматично предоставя данни на нашия сървър. Тук се касае за данни като дата и време на достъпа, URL-адреса на препращащата интернетна страница, поискан файл, количество на изпратените файлове, тип и версия на браузера, операционната ситема както и Вашия IP-адрес. Тези данни се съхраняват отделно от другите данни, които Вие въвеждате в рамките на нашето предложение. За нас е невъзможно да свържем тези данни с определено лице. Тези данни се обработват със статистическа цел като накрая се изтриват.

Налични данни

Ако между нас бъдат установени договорни отношения, ако трябва да бъде оформено съдържанието им или то да бъде променено, ние събираме и използваме Вашите персонални данни, ако това е необходимо за тези цели.

По нареждане на компетентните органи ние имаме право в отделни случаи да даваме информация за тези данни (налични данни), ако това е необходимо за целите на наказателното преследване, за защита в случай на опасност, за изпълнение на законовите задължения на службите за защита на конституцията или на военното контраразузнаване или за прокарване правата върху интелектуалната собственост.

Данни за ползване

Ние събираме и използваме Ваши персонални данни, ако това е необходимо, за да направим възможен за ползване нашето интернетно предложение или за отчитане (данни за ползване). Тези особени характеристики са част от идентифицирането Ви и данните за начало и край както и на обема на използване на нашето предложение.

За целите на рекламата, изследването на пазара и за да оформим нашето интернетно предложение според търсенето, ние имаме право да създаваме профили за практическо използване като за целта употребяваме псевдоними. Вие имате право да се противопоставите на изполването на Вашите данни по този начин. Ние нямаме право да събираме профилите за практическо използване с данните на носителя на псевдонима.

По нареждане на компетентните органи ние имаме право в отделни случаи да даваме информация за тези данни (налични данни), ако това е необходимо за целите на наказателното преследване, за защита в случай на опасност, за изпълнение на законовите задължения на службите за защита на конституцията или на военното контраразузнаване или за прокарване правата върху интелектуалната собственост.

Кукита / Cookies

За да разширим обхвата на действие на нашето интернетно предложение и за да направим използването му още по-удобно, ние използваме т. нар. „кукита“. С помощта на тези „кукита“ при отварянето на нашата интернетна страница върху Вашия компютър могат да бъдат запаметени данни. Вие имате възможност да попречите на запаметяването на кукитата върху своя компютър с помощта на съответни настройки. По този начин обаче може да бъде ограничен обхватът на действие на нашето предложение.

Право на информация

Като ползвател на нашето интернетно предложение Вие имате право да изискате от нас информация за запаметените данни относно Вашата личност или Вашия псевдоним. По Ваше желание информацията се дава и по електронен път.